G ทำไมต้องจ้างบริษัทมาตรวจสอบบ้านก่อนโอน ตรวจสอบเองได้ไหม?

@ การตรวจสอบสามารถทำเองได้แน่นอน แต่ข้อแตกต่างมีดังนี้

1. ระดับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตรวจขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ

2. เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

3. แรงงานในการตรวจสอบ แน่นอนครับในการตรวจสอบถ้าต้องเดินขึ้นเดินลง เปิดไฟ เปิดน้ำ  ปีนฝ้าเพดาน ย่อมใช้เวลาและกำลัง

4. ขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับผู้แทนฝ่ายเจ้าของโครงการ ลองจิตนาการถึงการต้องต่อรองกับ พนักงานขาย ช่างโครงการ ผู้รับเหมา

5. การจัดทำบันทึกการตรวจสอบ และ จัดทำรายงาน

    G การให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรมาช่วยตรวจล่ะดีไหม?

@ ดีแน่นอนครับ ข้อแรก ความไว้วางใจเกิน 100% นอกจากนี้มี engineering sense ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบด้านมิติ การคำนวณ

การวิเคราะห์ การมีเหตุผล เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้าง เมื่อเจ้าของโครงการชี้แจงไม่ชัดเจนก็สามารถช่วยเราซักถามได้อย่างดี แต่วิศวกรต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน เช่น โยธา หรือ ไฟฟ้า และต้องมีประสบการณ์ เครื่องมือการตรวจสอบ แรงงาน

                                         G ตรวจกับ confident แตกต่างจาก ตรวจบริษัทอื่นไหม?

@ การตรวจสอบของ confident ยึดถึงหลักการดังต่อไปนี้

þ ตรวจสอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบบ้านโดยตรง

þ มีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อม  มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบพร้อม

þ จัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว

þ เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

ผลงาน และ เสียงตอบรับของลูกค้า การบอกต่อของลูกค้าไปยังญาติ และเพื่อน   ๆ  ความไว้วางใจเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของ confident

    G    ค่าตรวจสอบแพงไหม?

@  ลองคิดถึงราคาบ้านท่าน  จากนั้นคิดว่าท่านควรจ่ายเงินเท่าใดในการซื้อความปลอดภัยของบ้าน ความสบายใจที่ได้บ้านที่สมบูรณ์

ได้รับการตรวจสอบจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้านจากโครงการต่าง ๆ มากมาย คิดถึงเหตุผลเหล่านี้ท่านจะพบว่าบริการการตรวจสอบคุ้มค่ามาก